در شعری حماسی:
نوید شاهد - رجز خوانی دختر بسیجی ترکمن برای دشمنان انقلاب و نظام؛ «آقا، پیام شما را دریافت کردیم».

رجز خوانی دختر بسیجی ترکمن برای دشمنان انقلاب و نظام+فیلم