نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش دوم

مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش دوم

بخش دوم مستند شهر مقاومت، تصاویر مقاومت بی نظیر مردم خرمشهر و دفاع از شهر.
مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش اول

مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش اول

بخش اول مستند شهر مقاومت آثار جنایات دشمن بعثی در خرمشهر(خونین شهر) را به تصویرکشیده است.